18 Mart 2018, Pazar

Yeni TTK Hizmetlerimiz
Yeni TTK Hizmetlerimiz

HUKUK DANIŞMANLIĞI

 • Şirketlerin hukuksal  yapılarının geliştirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi,
 • Ana sözleşmedeki değişiklikler, sermaye artırımı/azatlımı ve hisse devri danışmanlığı,
 • Yeni kanunda belirtilen hukuki/cezai sorumluluklara ilişkin danışmanlık,
 • Yeni Kanun'a uyum sürecinde çıkabilecek risklerin tespiti ve çözümlenmesi için danışmanlık
 • Yeni Kanun'a göre mevcut ana sözleşmenin ve ilgili diğer dökümanların incelenmesi, ihtiyaçların tespiti,
 • Yeni Kanun'a göre Yönetim Kurulunun/Genel Kurul kararlarının, imza sirkülerinin ve ana sözleşmenin hazırlanması,
 • Yeni TTK’ye göre kuruluş işlemleri,
 • Ana sözleşme taslaklarının hazırlanması,
 • Ortaklık sözleşme taslaklarının hazırlanması,
 • Yeni Kanuna göre, şirket ve şube kuruluş işlemleri için evrakların hazırlanması, noter tasdikleri ile tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mevcut ortaklık yapısının değiştirilmesi (tek ortaklı A.Ş ve Ltd. Şti'ye geçilmesi),
 • Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Vergisel raporlama altyapısının hazırlanması,
 • Firma raporlarının vergi mevzuatı açısından yorumlanması,
 • Sermaye artırımı/azaltımı, şirket kuruluşu işlemlerinin firma bazında denetimi,
 • Yeni TTK'nın zorunlu kıldığı, TMS'ye göre hazırlanmış, mali tablolarda yer alan ticari kardan, vergi mevzuatının öngördüğü mali kara geçiş için gerekli hesaplamaların ve kayıtların yapılması.

FİNANSAL MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

 • Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tabloların TFRS'ye dönüştürülme çalışmalarına destek ve danışmanlık için gerekli olan iş akış ve süreçlerinin belirlenmesi hizmeti vermek
 • Muhasebe iş akış ve süreçlerinin araştırılması ve eksiklerinin tespiti
 • TFRS'nin şirketin mevcut yapısı ve faaliyetleri üzerindeki etkisini belirlemek ve uyumu konusunda yapılacak çalışmalara danışmanlık etmek
 • TFRS'ye göre hazırlanacak finansal tabloların ve raporların hazırlanmasına destek vermek
 • TFRS ile ilgili eğitim hizmetleri
 • Finansal araçların TFRS'de belirtilen şekilde değerlendirilmesi ve değer düşüklüğü gibi konularda destek ve danışmanlık vermek
 • TFRS'nin uygulanması sırasında meydana gelebilecek ve çözümü karmaşık olan işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konularında destek vermek
 • Konsolidasyon sürecinin işleyeceği şirketlere TFRS’nin öngördüğü şekilde altyapısının oluşturulmasında destek vermek

DENETİM HİZMETLERİ

A. BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

 • TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış olan mali tabloların yıllık bazda denetimi
 • Şirket prosedür ve yönetmeliklerine ilişkin uygunluk denetimi
 • Birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemlerine ilişkin özel amaçlı denetim
 • Bağlı şirketlerle ya da iştiraklerle ilgili şüpheli durumların tespiti halinde özel amaçlı denetim
 • Sermaye Piyasası Kuruluna tabi işletmelerde bağımsız denetim
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tabi denetim
 • Enerji Piyasası ve Doğalgaz Piyasası Kanununa tabi kurumlarda bağımsız denetim.

B. VERGİ DENETİM/TAM TASDİK HİZMETLERİ

 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi stratejileri
 • Vergi incelemeleri esnasında ilgili makamlara bilgi sunmak, açıklama yapmak, gerektiğinde iştirak etmek
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma komisyonlarına başvuruda bulunmak
 • Vergi mahkemelerine ve daha üst yargı organlarına başvuruda bulunmak
 • Duruşmalarda şirketi temsil etmek ve benzeri hizmetleri sunmak
 • Tam tasdik ve diğer denetim hizmetleri
 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik işlemleri ile Tam Tasdik Raporunun hazırlanması,
 • Yeniden değerleme işlemleri,
 • Transfer Fiyatlandırması İşlemleri,
 • Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi işlemi,
 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporu,
 • Yatırım indirimi tespiti ve tasdiki,
 • Vergiden istisna edilmiş gelirlerin tefriki ve tasdiki,
 • KDV iadesi tasdik raporları tanzimi,
 • KDV istisnası tasdik raporları tanzimi ve diğer konularda hizmet sunmaktadır.
 • Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri

YÖNETİM VE İÇ DENETİM DANIŞMANLIĞI

 • Firma bazında iş akış süreçlerinin incelenmesi ve risklerin tespiti
 • Risk oranının yüksek olduğu süreçlerin tespiti ve iyileştirme desteği ve önerisi
 • Şirketin çıkarılan risk haritasına göre hazırlanacak risk raporunun oluşumuna destek verilmesi
 • Şirket yönetimince belirlenmiş ilke, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğun denetlenip raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için;
 • İç denetim birimi ve denetim komitesinin kurulması
 • Risk değerlendirmesinin yapılması
 • Denetim planının yıllık bazda hazırlanması
 • İç denetim prosedürlerinin hazırlanması
 • İç denetim, risk yönetimi ve denetimi konularında ilgili konuların eğitim danışmalığı
 • İç denetim raporlamalarının oluşturulmasına destek verilmesi
 • İç kontrol sisteminin kurulması
 • İç kontrol sisteminin incelenmesi, eksiklerinin ve risklerinin tespiti ve raporlanması
 • Kurumsal dönüşüm
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Sektörel yeniden yapılandırma

YATIRIM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

MALİ MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ SİRKÜLER YAYINI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR DANIŞMANLIĞI

FİNANS DANIŞMANLIĞI

 • Firma değerleme çalışmaları,
 • Birleşme, bölünme, devir ve tür değiştirme işlemleri konusunda danışmanlık yapmak ve ilgili raporların hazırlanması

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 • Yeni TTK hakkında bilgilendirici eğitim ve seminerler vermek
 • Yeni TTK'nın uygulanmasını zorunlu kıldığı TMS/TFRS'ler ile ilgili firma, kurum bazında eğitimler vermek
 • Vergi kanunları ile ilgili eğitimler vermek
 • Kurumsal yönetim ile ilgili eğitimler vermek
 • Şirket özel eğitimi
 • Muhasebe eğitimi
 • Bütçe planlama ve analiz eğitimi
 • Dönem sonu işlemleri eğitimi